Donar-se d’alta

L’Associació, per naturalesa i per estatuts és una entitat de pietat inclosa dins de la Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Lleida. És per això que tots els seus Associats són també Congregants.

Estatutàriament un dels objectius dels associats és viure espiritualment la Passió, Mort i Resurrecció del Crist, Jesús de Natzaret, Nostre Senyor. En aquest sentit, i per tal d’assegurar que, tot i els inevitables i respectables matisos personals, els Associats tinguin uns sentiments de Fe comuns, és pel que es demana el criteri de dos testimonis o avaladors per tal de ingressar a l’Associació. Aquests avaladors es prioritza que siguin Associats o persones consagrades a la vida religiosa que coneguin al candidat.

El procés d’admissió passa per tres fases, la primera de les quals es pot fer aquí mateix:

  1. Enviament del formulari de sol•licitud (que teniu en la part inferior): Serà transmès a la Junta Directiva, la qual contactarà amb l’interessat i verificarà els avaladors.
  2. Vist-i-plau del Capítol directiu o Junta Directiva: Que avaluarà i farà constar en acta la resolució.
  3. Vist-i-plau del Capítol directiu o  Junta Directiva de la Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Lleida. Amb el vist-i-plau del Prior el candidat passarà a ser Associat i Congregant de ple dret.

Direcció Postal