Política de privacitat

  1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Grup de Portants del Crist Jacent de la Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Lleida, en endavant, Els Portants, és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es demanen en el desenvolupament ordinari de la seva activitat i en particular a través d’aquesta pàgina web. Podeu consultar la informació relativa al Grup visitant a l’Avís Legal que apareix al peu de la pàgina principal de la web www.cristjacent.org.

És propòsit d’aquest document donar a conèixer la política de privadesa (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) i el tractament que els Portants fa de les dades de caràcter personal, i facilitar als seus titulars informació sobre els drets que li assisteixen a virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”).

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a totes les dades de caràcter personal que es trobin sota la responsabilitat dels Portants, independentment del format que la informació pugui adoptar, fase del seu cicle de vida i origen d’aquestes. Quan així sigui necessari, els Portants sol·licitaran, amb caràcter previ a l’aportació de dades de caràcter personal, el consentiment exprés del seu titular a la Política de Privadesa i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix.

A la present Política de Privadesa trobareu l’Usuari informació sobre:

     Les finalitats del tractament de dades personals.
     Les bases legals que permeten el tractament de dades per part dels Portants.
     La possible comunicació de dades a tercers, així com la causa de la comunicació esmentada.
     El termini de conservació de les dades que faciliti.

Els Portants ofereixen determinats serveis als Usuaris, sotmesos als termes i condicions particulars indicats en aquest lloc Web, l’Usuari ha de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa al contrari, del compliment del que expressa l’Avís Legal.

En el cas de YouTube, l’usuari accepta els Termes del servei dels seus partners. La connexió al compte de YouTube implica l’acceptació dels vostres Termes de Serveis que podeu llegir aquí: https://www.youtube.com/t/terms

Els Portants ofereixen determinats serveis als Usuaris, sotmesos als termes i condicions particulars indicats en aquest lloc Web, l’Usuari ha de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa al contrari, del compliment del que expressa l’Avís Legal.

En el cas de YouTube, l’usuari accepta els Termes del servei dels seus partners. La connexió al compte de YouTube implica l’acceptació dels vostres Termes de Serveis que podeu llegir aquí: https://www.youtube.com/t/terms

  2. PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE DADES

En les operacions de tractament de dades personals, els Portants respectarà els principis següents:

a. Principi de licitud: les dades personals es tractaran en la mesura que es constati, com a mínim, una de les condicions previstes per al tractament lícit: (i) quan el titular de les dades hagi prestat el seu consentiment; quan el tractament sigui necessari per a (ii) el desenvolupament de la relació Grup-germà o l’execució i gestió d’un contracte, (iii) el compliment d’una obligació legal, o (iv) la persecució d’un interès legítim dels Portants o de tercers.

b. Principi de bona fe i de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides i tractades per a finalitats específiques comunicades a l’interessat i, en cap cas, per a finalitats diferents.

c. Principi de minimització i limitació de la conservació: es tractaran únicament les dades personals que siguin adequades, pertinents i no excessives, i durant el temps estrictament necessari per a les seves respectives finalitats.

d. Principi de transparència: s’informarà de manera clara els titulars de les dades sobre les principals característiques i mesures de protecció de les seves dades personals, en particular, sobre les finalitats respectives de tractament i eventual transmissió a tercers.

e. Principi de necessitat d’accés: únicament tindran accés a les dades personals tractades pels Portants, els treballadors i col·laboradors les funcions dels quals així ho exigeixin.

 3.  DADES PERSONALS TRACTADES PER LA GERMANDAT. INFORMACIÓ NECESSÀRIA.

Els Portants només recullen i tracten les dades personals necessàries per al compliment dels fins corporatius o la prestació dels serveis que se li demanin. Aquestes dades poden ser de diferents categories:

     a. Dades d’identificació personal: nom, cognoms, DNI/NIF o passaport i la seva pròpia imatge facilitada expressament o continguda en document d’identificació.
     b. Dades de contacte: domicili, números de telèfon o adreça de correu electrònic.
     c. Dades bancàries: número de compte corrent o d’estalvi i Banc dipositari.
     d. Dades de vida laboral, nòmina, pensió, declaració d’IRPF o certificats de l’INSS o SEP, en el context de la gestió de sol·licituds específiques.

Els Portants pot recollir dades personals a través de tercers. Això pot succeir, per exemple, en els casos en què aquestes dades siguin facilitades per algun familiar o representant per a la gestió de determinats tràmits concrets.

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) als formularis seran d’obligada emplenament; el titular coneix i accepta que el no emplenat de certes dades de caràcter personal impedirà als Portants prestar aquells serveis vinculats a aquestes dades.

En facilitar-los, el titular de les dades personals proporcionades garanteix que són certes i exactes, i perquè la informació estigui sempre actualitzada i no contingui errors es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. La pèrdua o dany causat als Portants mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de registre serà responsabilitat exclusiva del titular de les dades.

Així mateix, en signar o fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els diferents formularis, es declara que la informació i les dades que s’hi han facilitat són exactes i veraces.

   4.  FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Els Portants tracta dades personals atenent a les següents finalitats:

4.1.- PER A LA GESTIÓ DE LES RELACIONS QUE NEIXEN DE LA CONDICIÓ DE GERMÀ O L’EXECUCIÓ DE DILIGÈNCIES PRÈVIES A PETICIÓ SEVA

En el compliment i desenvolupament dels fins corporatius que estableixen el seu Reglament, els Portants tractarà les seves dades personals com, per exemple, en els casos següents:

     a. Gestió de la condició de germà (admissió, emissió, enviament i cobrament de quotes, gestió de consultes, confecció de llistats de cultes i publicació als mitjans dels Portants, entre d’altres)
     b. Confecció de les llistes de la confraria.
     c. Participació en les diferents activitats formatives o assistencials que duen a terme els Portants.

4.2. PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE CELEBRAT AMB VOSTÈ O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A LA SOL·LICITUD

En el marc dels diferents serveis que ofereix la GERMANDAT, es tractaran les vostres dades personals en casos com els següents:

     a. Per al compliment de les obligacions derivades de la compravenda de béns i objectes de record a les dependències de la GERMANDAT oa través de la pàgina web.
     b. Per al gir de quotes puntuals o periòdiques a benefactors de la GERMANDAT
     c. Per a la prestació de serveis pastorals (campaments, activitats formatives, matrimonis, dipòsit de cendres, etc.) o d’altres tipus.
     d. Per a la prestació d’ajut assistencial quan així hagi estat sol·licitat als Portants.

4.3. PER AL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS LEGALS A LES QUALS ESTÀ SUBJECTA ALS PORTANTS

Els Portants estan subjectes a nombroses obligacions legals i reglamentàries, canòniques i civils, per a l’emplenament de les quals pot ser necessari el tractament de les dades personals, com per exemple:

     a. Compliment d’obligacions de comunicació, retenció, pagament o declaració als efectes fiscals.
     b. Compliment d’obligacions legals relatives a informació o resposta a autoritats.
     c. Elaboració de censos i comunicació a l’autoritat canònica per al desenvolupament del procés electoral.
     d. Seguretat i protecció de dades personals
     e. Compliment de procediments en matèria de prevenció i lluita contra els delictes financers (com a prevenció del blanqueig de capitals.

4.4. PER A L’INTERÈS LEGÍTIM DELS PORTANTS

Els Portants utilitza les seves dades personals per desenvolupar els seus fins, per millorar la gestió de riscos i per defensar els seus drets i interessos legals, la qual cosa inclou:

     a. Comunicació de serveis propis (cultuals, assistencials o formatius).
     b. Seguretat física i video-vigilància.

4.5. PER ATENDRE ELS CONSENTIMENTS ATORGATS PER VOSTÈ

Els Portants tracta a més les seves dades personals en aquells casos en què vostè hagi atorgat el seu consentiment exprés, manifestat mitjançant la seva signatura o el marcatge de la casella que figuri al formulari corresponent.

Hi pot haver finalitats que estiguin permeses en virtut d’altres bases jurídiques; en aquests casos, farem tot el possible per identificar la base jurídica en qüestió i comunicar-la com més aviat millor quan els Portants tingui coneixement de la seva existència.

    5.  DESTINATARIS DE LES DADES.

No se cediran les dades personals a tercers; no obstant això, perquè els Portants puguin desenvolupar la seva funció pot ser que hagi de comunicar les seves dades personals a altres entitats, com a proveïdors que prestin serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament, organismes públics en atenció de les obligacions legals formalitzades a aquests efectes o institucions de l´Església Catòlica.

     6. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Els Portants han de conservar les dades personals del titular mentre mantingui la condició de germà o benefactor i en tot cas durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzada aquesta relació, durant el termini de prescripció que estableixin les normes aplicables.

Per als sol·licitants d’ajuda, durant vint-i-quatre mesos a comptar de la darrera ajuda concedida.

Per a les finalitats basades en el consentiment atorgat, les dades de caràcter personal es mantindran mentre no s’exerceixi el dret de cancel·lació oportú

Si les dades s’utilitzen per a diverses finalitats amb diferents terminis, s’aplica el termini de conservació més llarg.

     7. DRETS DELS TITULARS

El titular de les dades tindrà dret a:

     a. Obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals, mitjançant una còpia si les sol·liciteu.
     b. Demanar sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin així com que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional
     c. Aconseguir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, quan això sigui possible.
     d. Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa.
     e. Oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte de tractament, quan la base legal que habiliti sigui l’interès legítim. Els Portants deixaran de tractar les seves dades tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
     f. La portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment i per tal de rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagueu facilitat al responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
     g. Retireu el vostre consentiment en qualsevol moment.

Aquests drets podrà exercir-los el titular de forma gratuïta mitjançant sol·licitud escrita i signada als Portants a l’adreça postal de la Seu Social detallada  més amunt o mitjançant correu electrònic, indicant la referència: Dades Personals i ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms del titular de les dades, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, caldrà provar-la mitjançant document fefaent

Els Portants recorda al titular de les dades que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

     8. SEGURETAT

Els Portants són plenament conscients de la importància i privadesa de les dades de caràcter personal i disposa dels mitjans necessaris per mitigar la possibilitat que els riscos de la privadesa es materialitzin, prevenint que es produeixin per endavant, garantint els nivells de seguretat exigits per el RGPD per a la seva protecció, atenent la situació actual de la tecnologia.

Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, la germandat dedica els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la privadesa de les vostres dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. No obstant això, tota la informació que faciliti l’Usuari s’enviarà pel vostre compte i risc.

     9. MENORS

Els menors de catorze anys no podran cedir les seves dades personals als Portants ni utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors a càrrec seu, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals dels menors esmentats i el marcatge, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que els Portants no tenen capacitat per controlar si els usuaris de la web són menors d’edat o no, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al Lloc Web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent els Portants cap responsabilitat sobre això.

     10. ACTUALITZACIÓ.

És compromís dels Portants que qualsevol canvi a la Política de Privadesa d’aquest lloc web serà immediatament advertit, a través del present portal, perquè el titular quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, pugui atorgar-ne el consentiment.