El Capítol Directiu

El Capítol Directiu és l’òrgan executiu i està integrat pel President, el Secretari, el Tresorer i dos Vocals, amb les següents atribucions:

  1. Executar els acords vàlids de les assemblees generals que no s’encarreguin expressament a una comissió especial o persona determinada.
  2. Preparar la memòria i el pla anual d’activitats.
  3. Aprovar l’estat de comptes de l’exercici i el pressupost ordinari o extraordinari preparat pel tresorer, abans de la seva presentació a l’Assemblea General.
  4. Preparar l’ordre del dia de les assemblees.
  5. Admetre els nous membres de l’Associació i resoldre els expedients de baixes.